top of page
BARNESPOR 2: Filer

Barnespor 2

Kartleggingsskjema

Relevante og nødvendige opplysninger som kommer frem under arbeidet med barn som pårørende skal registreres i pasientens journal, ikke i egen journal for barn som er pårørende.

 

Dersom barnet mottar oppfølging for egen del, skal dette føres i barnets journal. Dette er i tråd med journalforskriften og pårørendeveilederen (www.helsedirektoratet.no) De fleste helseforetak og mange kommuner har utviklet egne kartleggingsskjema.

 

Vedlagte kartleggingsskjema er et eksempel som eventuelt kan brukes som mal for kommuner som ønsker å lage sitt eget.

bottom of page