top of page
Barn med rus i familien. To triste barn i forgrunnen, fulle voksne på en sofa ved et bord med vinflaske og glass.

Om Barnespor

Illustrasjon: Karen Turid Almås

Med samtaleverktøyet Barnespor håper vi å gi inspirasjon, tips og råd til helsepersonell og andre fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjenester.

Den første utgaven av Barnespor ble utviklet i regi av Rusbehandling Midt-Norge RHF, som en del av utviklingsprosjektet BiRus (Barn i rusfamilier 2009 - 2012) Prosjektet var finansiert av Helsedirektoratet. Rådgiver Mette Grytten var prosjektleder og hadde ideen til Barnesporheftet. Barneansvarlig personell fra psykisk helsevern og rusfeltet i Helseregion Midt-Norge deltok, sammen med prosjektgruppa, i utviklingen av heftet. Barnespor er senere blitt revidert av Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KORUS Midt).  Denne nyeste utgaven finnes både på nett og i papirversjon.

Undertegnede har jobbet med tematikken i nærmere 30 år. Mitt faglige vendepunkt skjedde i møte med psykologspesialist Frid Hansen tidlig på 90-tallet. Hennes historier om barna som hun jobbet med kunne handlet om noen av «mine» barn i helsesykepleierpraksis. Hennes perspektiv snudde opp-ned på min forståelse av rusproblematikk, og jeg skjønte at det var noe jeg ikke hadde forstått. Nemlig at rusproblem og psykisk sykdom har store konsekvenser for langt flere enn den som har lidelsen, og i særdeleshet barna.

Erkjennelsen av ny innsikt og tausheten i hjelpeapparatet ble min inngang til et altoppslukende engasjement og en spennende reise. Overskrifta har vært å bidra til å bryte tabu og skam, øke kompetansen i hjelpeapparatet og fremme forebygging og helhetlig tilnærming i et barne-, familie – og generasjonsperspektiv i arbeidet med rusrelatert problematikk og psykisk sykdom.

Jeg har vært utrolig heldig som har fått mulighet å bidra i et meningsfullt og viktig fagområde, i samarbeid med dyktige fagfolk og institusjoner. Med Frid Hansen som mentor har jeg jobbet med ulike prosjekter både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Stjørdal kommune, Blå Kors Lade Behandlingssenter og KORUS, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital har vært flotte arbeidsplasser som har støttet meg og bidratt til at dette har vært mulig.

I løpet av alle disse årene har det skjedd mye positivt, ikke minst at helsepersonells plikt i dette arbeidet ble lovhjemlet i 2010.  Vi er på vei med implementering, men absolutt ikke i mål!  

Jeg vil takke arbeidsgruppa som, sammen med undertegnede, har revidert nyeste versjon av Barnespor. Arbeidsgruppa har bestått av Dolores Brox, Kolbjørn Gjære, Inger Lise Leite, Rita Rødseth og Trond Ola Tilseth fra KORUS, samt Reidun Korssjøen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Undertegnede har ledet arbeidet og hatt ansvar for å føre i pennen endringer og ny tekst.

 

Tusen takk også til pårørende, tidligere pasienter og fagpersoner som har bidratt med konstruktive og viktige tilbakemeldinger.

Lykke til med Barnespor!

 

Trondheim, juni 2020

På vegne av arbeidsgruppa

 

Helga Melkeraaen (KORUS Midt)

OM BARNESPOR: Tekst
bottom of page