top of page

BEDRE TVERRSEKTORIELT SAMARBEID

I 2018 ble tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet (Hdir) «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» (BTI) slått sammen med tilskuddsordningen fra Barne-ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og samordnet til «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn» (BTS). Målet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn og unge.

BTI-modellen er en nasjonal anbefalt modell for tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og brukermedvirkning, til bruk i kommuner for å systematisere og bedre handlingskompetansen i - og mellom tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til. BTI-arbeidet involverer alle relevante tjenester i utformingen av den lokale modellen og i oppfølgingen av brukerne for å sikre samordnet oppfølging overfor denne målgruppen. Rutiner for oppfølging av Barn som pårørende er inkludert i den lokale BTI-modellen i mange kommuner.

Prosjektet «BARN SOM PÅRØRENDE – Hvordan sikre god samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten?» (2019) har i sin rapport kommet med gode anbefalinger til kommuner og spesialisthelsetjenester. Se: www.korus-stavanger.no

Les mer om BTI her

Bildet av gutt som ser  på et kart
Bedre tverrsektorielt samarbeid: Tekst
bottom of page