top of page

Litteratur

Anbefalt faglitteratur

Amundsen, J. E. og Melkeraaen, H. (2015). Barn i rusbelastede familier. Kommuneforlaget

 

Barth, T., Børtveit, T. og Prescott, P. (2013) Motiverende intervju. Samtaler om endring. Gyldendal.

Berge, T. og Østberg, E. (2020). Foreldreveiledning ved depresjon – en guide for behandlere og rådgivere. Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk Avdeling Vinderen.

 

Bergem, A.K. (2018). Når barn er pårørende. Gyldendal

Eide, G og Rohde, R. (2009). Sammen så det hjelper. Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Fagbokforlaget
 

Glistrup, K. (2004) Det barn ikke vet, har de vondt av – familiesamtaler med psykisk syke foreldre og
deres barn. Pedagogisk Forum

 

Glistrup, K. (2012) Snakk om angst og depresjon … med barn og voksne i alle aldre. Kommuneforlaget

 

Grimsgaard, C. (2019). Om å holde noe av et barns liv i sin hånd: Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre: et etisk og narrativt perspektiv. En hermeneutisk og fenomenologisk studie. Høgskolen i Innlandet (Doktoravhandling)

 

Hansen, Frid A. (2008). Feige hjelpere og glemte barn - rus og familieliv. psykologtidsskriftet.no

 

Hansen, F. (2012) Familieorientert rusmiddelbehandling. Hvordan inkludere familien i behandlingen. Hvordan kartlegge og vurdere barnas situasjon og hjelpebehov. Borgestadklinikken/KoRus Sør

Haukø, B.H. og Stamnes, J.H. (2009) Barnas Time. En temafokusert barne- og familiesamtale når mor eller far har psykisk sykdom og/ eller rusproblemer har gått ut av produksjon. Tiltaket er beskrevet i Ungsinn.no Forkortet utgave av boka kan bestilles: BrittHelen.Hauko@helse-nordtrondelag.no eller tlf: 90 84 99 32

 

Helse Fonna: Helse Fonna (2019): Prosjektrapport Barn som pårørende. www.korus-stavanger.no

 

Humerfelt, K.: Fra handlingslammelse til handlingskraft - å identifisere omsorgssituasjonen til barn som har foreldre med rus- og psykiske problemer. Fontene forskning 2/2014 side 31-43.

 

Killen, K og Olofsson, M. (2003) Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Kommuneforlaget

Killen, K. (2015). SVEKET 1. Risiko og omsorgssvikt – et helseproblem og tverrfaglig ansvar. 5. reviderte utgave. Kommuneforlaget

 

Killén, K. (2019). Barndommen varer i generasjoner. Forebygging er alles ansvar. Kommuneforlaget

 

Kjønstad, A. (2014). Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten. Kommuneforlaget

 

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 

Lønne, A.H. (2010) Hvorfor blir pappa så rar? - barn som lever med rus. Hertervig Forlag

 

Osen, N.L.; Relling, M.H; Overvik, M. og Glørstad, T. (2019) Barne- og familiesamtaler når barn er pårørende. En praktisk håndbok for helsepersonell. Kommuneforlaget

 

Ruud, A.K,. (2011). Hvorfor spurte ingen meg? – kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner. Gyldendal Akademisk

 

Ruud T, m.fl. (2015). Barn som pårørende - Resultater fra en multisenterstudie. Akershus universitetssykehus, Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssykehus), Rogaland A-senter, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, BarnsBeste

Sandø, T.I. (prosjektleder) (2018). Rus i somatikken. Kartlegging av alkoholbruk hos pasienter inneliggende på somatisk sengepost ved St. Olavs Hospital HF. St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin

 

Solberg, B. og Glavin, K. (2018). Fedre ønsker en mer aktiv rolle i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen. I Sykepleien Forskning 2018;13(72006):(e-72006)

 

Sundfær, Aa. (2012). Goddag, jeg er et barn. Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien. Fagbokforlaget.

 

Sundfær, Aa. (2017) Å være barn eller ungdom i familier med rus og/eller psykisk sykdom.
http://tidliginnsats.forebygging.no

 

Thorsen, E., Bjørnestad, E.D. og Romedal (2019). Resultater fra en undersøkelse om barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten. Rapport. BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Bøker for små barn

Dahle, G. og Nyhus, S. (2007) Håret til mamma. Cappelen Damm

 

Moundlic, C. (2011) Skorpen. Oslo: Gresvik Forlag

Snel, E. (2012) Rolig og oppmerksom som en frosk. Mindfulness for barn (5-12 år) og foreldre. Inkludert CD. Arneberg Forlag

 

Bøker for større barn

Bergem, A.K. (2013) Pappa’n min er syk i tankene sine. Oslo: Fagbokforlaget

Bergem, A.K. (2015) Jeg skal passe på deg. Oslo: Gyldendal

Bloch Thorsen, G.R. (2009) Den lille boken om følelser. Stavanger: Hertervig Forlag

Bloch Thorsen, G.R. (2004) Elena. Psyk Opp Forlag

 

Bohmann, G. (2005) Over regnbuen. Borgestadklinikken Blå Kors Forlag

Dahle, G. og Nyhus, S. (2003) Sinna mann. Cappelen Forlag, Bok og lydbok (Finnes også som film)

 

Heskestad, B. (2008) Gina - det er ikke min skyld. Hertervig Forlag

 

Hjellup Lønne, A, (2010) Hvorfor blir mamma slått? Hertervig Forlag

 

Hjellup Lønne, A,. (2010) Hvorfor blir pappa så rar? Hertervig Forlag

 

Hjellup Lønne, A. (2010) Hvorfor gråter mamma? Hertervig Forlag

 

Snel, E. (2012) Rolig og oppmerksom som en frosk. Mindfulness for barn (5-12 år) og foreldre. Inkludert CD. Arneberg Forlag

Ulvund, S.E. (2018). Forstå tenåringen din. Cappelen Damm

 

Øvreeide, H. (2009) Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Høyskoleforlaget

Litteratur: Tekst
bottom of page