top of page

For å bidra til å bryte tabu og skape åpenhet, bør ulike enheter ha rutiner for å snakke med alle brukere om psykisk helse og rusmiddelbruk. Erfaring og trening i å samtale om disse temaene vil også gjøre det enklere å ta opp bekymring på et senere tidspunkt.

 

Foreldres psykiske og fysiske helse og deres forhold til rusmidler bør være et naturlig og selvfølgelig tema i inntaksamtaler i barnehage og skole. Barnehager bør også ha tilgjengelig bøker om barn som har foreldre som sliter med problematisk rusmiddelbruk eller psykiske vansker. På den måten formidles til barn at det ikke er uvanlig at foreldre kan drikke for mye alkohol eller være mye lei seg og redde. Det kan gjøre det lettere for barn å åpne opp om hvordan de har det.

 

På temakvelder av typen «Hva påvirker oss i foreldrerollen?» kan foreldres rusmiddelvaner og mulige belastninger for barn være et naturlig tema. Ikke for å moralisere, men for å formidle kunnskap og skape åpenhet og rom for refleksjon.

 

Det er viktig at også skolene har fokus på rusrelatert problematikk og psykiske vansker. Lærere bør ha tilstrekkelig kunnskap så de kan komme barnet i møte når noe er vanskelig. Åpenhet kan bidra til at man lettere kommer i posisjon overfor foreldre som sliter. Da må barnehage og skole bistå og koble inn andre nødvendige støttespillere som skolehelsetjeneste, barneverntjeneste eller andre.

 

Skolehelsetjenesten bør ha nært samarbeid med skolen også når det gjelder å normalisere å snakke om bruk av rusmidler, og at foreldre kan ha et drikkemønster som er belastende for barn. At alle har en psykisk helse er viktig å formidle til barn og unge.

 

Psykisk og fysisk helse påvirker hverandre, og noen ganger kan foreldre ha somatiske sykdommer som kan ha vært medvirkende til at de har fått psykiske vansker eller utviklet rusmiddelavhengighet.

I nasjonale retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er det nedfelt at rusrelaterte tema skal tas opp på bestemte konsultasjoner.

 

Det kan skape mulighet for kunnskapstilførsel og gode refleksjoner med foreldre, blant annet om egne alkoholvaner og hvordan barn kan oppleve det når foreldre blir ruspåvirket. (Se Nettsteder)

Fastleger, ansatte i kommunal rus- og psykisk helsetjeneste, Nav og andre voksentjenester har ansvar for å etterspørre og bidra til å fange opp barn som pårørende når de møter foreldre eller søsken som har rusutfordringer eller psykiske vansker.

Langhåret person ser ut av vindu
Utforsk hva som ligger bak: Tekst

Rutiner i enhetene

bottom of page