top of page

Hva er rusrelaterte eller psykiske problemer i et barne- og familieperspektiv?

Når noe skjer med ett familiemedlem, berøres også resten av familien på ulike måter. Foreldres og søskens helseproblemer påvirker barns tanker, følelser og hverdagsliv, i familien, i barnehage og på skolen.

HELHETLIG HJELP

FAGFOLKS DILEMMAER OG BARRIERER

Psykologspesialist Frid Hansen har i en årrekke løftet fram pårørende, og spesielt barnas plass i møte med det rusrelaterte problemet: «Det eksisterer et rusproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien og de følelsesmessige båndene mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens bruk av rusmidler».

Tilsvarende kan det sies at når psykisk sykdom hos et familiemedlem virker forstyrrende inn på oppgaver og funksjoner som skal varetas, og forstyrrer og belaster de følelsesmessige båndene mellom familiemedlemmene, så er dette et problem for hele familien.

Barn har en indre lojalitet til foreldrene sine, og vil sjelden fortelle om situasjonen i hjemmet med mindre du har barnets tillit eller foreldrenes tillatelse.

I arbeid med barn som pårørende er det viktig at du inntar et familieperspektiv. Som fagperson skal du tilstrebe å se situasjonen både fra barnets og foreldres perspektiv , samt ivareta helheten i familiesituasjonen. I arbeid med barn som pårørende er det viktig å presisere at det er barnets beste som skal løftes fram.

Det er viktig at du i møte med barnet også er bevisst på å bidra til å tegne et nyansert bilde av foreldrene og framheve gode egenskaper som barnet kan være stolt av. Barnet er en del av sitt opphav, så om du snakker negativt om forelderen sier du samtidig noe negativt om barnet.


Det betyr ikke at du skal bagatellisere og unnskylde foreldres atferd som går ut over barnet, men heller eksternalisere rusproblemet. Da er det ikke forelderen, men rusmiddelmisbruket eller sykdommen som er problemet: «Den delen av mammaen din som du ikke liker, har med alkoholen å gjøre. Den delen du liker, har med hvordan mammaen din er når hun ikke drikker» (Amundsen og Melkeraaen 2015).


Alle mennesker og familier er unike og må møtes forskjellig. Foreldre som sliter med rusproblem og psykisk sykdom kan være preget av mye skam, skyld og sorg i relasjonen til barnet. De har i perioder ofte nok med sine egne utfordringer. Dette kan føre til utilsiktede reduserte foreldrefunksjoner.


De aller fleste foreldre ønsker det beste for barna sine, men konsekvensene kan bli ulike grader av omsorgssvikt. Derfor må hjelpeapparatet stille opp tidlig i problemutvikling, også når det gjelder ivaretakelse av barnet. Som fagperson har du et ansvar for å bidra til å bryte tabu og skape åpenhet.


At barn får informasjon og nødvendig oppfølging kan forebygge at de selv utvikler rus- eller psykiske problemer.

Hva er rusrelaterte eller psykiske problemer i et barne- og familieperspektiv?: Tekst
Bilde av to barn som går i landlige omgivelser

«Det eksisterer et rusproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien og de følelsesmessige båndene mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens bruk av rusmidler»

Psykologspesialist Frid Hansen

Hva er rusrelaterte eller psykiske problemer i et barne- og familieperspektiv?: Sitat
bottom of page